U sredu, 14, svečano je otvorena izložba "Voda i kras - fenomen reke Krke". Decembar 2016. u 18 sati u predvorju Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Zagrebu.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka u Zagrebu i JU "Nacionalni park Krka" organizuju izložbu "Voda i karst fenomen rijeke Krke", koju će osnovati 14. Decembar 2016. u 5. Januar 2017. u holu NSK-a.

Izložba govori o važnosti pojedinih, izuzetno osjetljiva krško područje rijeke Krke. Interakcija između kamena i vode, u vrlo neodrživom okruženju, dovela je do stvaranja sjaja, fundamentalnog fenomena rijeke. Krka je geološki fenomen ovog područja. Pored velikog broja pećina, i nadzemnu kraškim oblicima predstavlja izuzetan fenomen, jer u njima možete vidjeti jedinstvenu morfologiju šireg područja rijeke kroz različite geoloških perioda. Posetioci izložbe će takođe moći da vide rezultat prelaza rijeke u krečnjak, koji je stvorio duboke kanjone s nizom karstnih oblika.

Predstava će biti u sredu, 14. Decembar 2016. u 18 časovima u predvorju Biblioteke svečano otvara generalni direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Dr. sc. Tatijana Petrić i direktor Javne ustanove "Nacionalni park Krka" mr. Sc. Krešimir Šakić, koji će predstaviti premijeru 3D projekciju rijeke Krke Falls on the walls of NSK. Izložbu je dizajnirao i pripremio mr. Sc. Gordana Goreta, rukovodilac sektora za zaštitu voda, ujednačavanje barijera i biodiverziteta JU "NP Krka".

Tri predavanja će se održati u okviru otvaranja, što će ukazati na povezivanje čitavog karst ekosistema. Biće riječi o karakteristikama karsta i karakteristikama, karakteristikama staništa u kraškoj sredini i utjecaju klimatskih promjena na sistem. O specifičnostima i metodama istraživanja kraških vodonosnika razmatraće doc. dr sc. Nataša Ravbar sa Slovenskog instituta za krasu (Institut za obrezivanje Krasa). Doc. dr sc. Josip Rubinić sa Građevinskog fakulteta u Rijeci predajeće se o klimatskim utjecajima i promjenama vodnog režima Krke i prof. dr sc. Zlatko Mihaljević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Zagrebu će predstaviti karakteristike faune slatkovodnih staništa NP "Krka".
Izložba je organizirana u sklopu Zelene biblioteke Green Hrvatska, koja je pokrenula biblioteku radi obuku i senzibilizaciju svojih korisnika, a posebno studente, zaštite i očuvanja prirode i okoliša i prirodnih resursa, kao bitnih elemenata hrvatske kulturne baštine. Zapamtite, u istom projektu kao i 7. u 24. Jun 2016. u predvorju NSK obišli izložbe Burnum - arheološki blago Krka i izložba Underground fauna "Krka" u istom prostoru je i zvanično predstavljen javnosti 23. Septembar 2016.