Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga vezanih uz javnu službu u Gradu Zagrebu
Dana 14. Septembar 2019. Stupila na snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Izmjenama se propisuju obveze jedinice lokalne samouprave da usklade svoje odluke o pružanju javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajnije promjene odnose se na obvezu identifikacije dvije kategorije korisnika javnih usluga, domaćinstava i ne-domaćinstava (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga, značajna promjena odnosi se na činjenicu da u samoj Odluci, koju je donijelo predstavničko tijelo lokalnih jedinica, treba precizirati cijenu minimalne javne usluge.

Grad Zagreb datira s 08. Novembar 2019. objavio je u javnoj raspravi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga vezanih uz javnu službu u Gradu Zagrebu.

Cijena javne usluge sukladno zakonu i Uredbi je cijena obavezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu komunalnog miješanog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju suprotnosti ugovoru o javnoj usluzi.

Trošak obvezne minimalne javne usluge (fiksnog dijela), sukladno zakonu i Uredbi, uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoz otpada, obradu otpada (osim troškova odlaganja miješanog komunalnog otpada), troškove nastale radom recikliranja i pokretnih reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomazni otpad i vođenje propisanih evidencija i izvještavanja za javne usluge. Cijena obveznih minimalnih javnih usluga i usluga u vezi s javnim uslugama u Gradu Zagrebu za korisnike javnih usluga razvrstanih u kategoriju korisnika kućanstva predlaže se u iznosu od 60,68 kn plus PDV (68,57 kn).

Korisnici koji nisu domaćinstva dalje su podijeljeni u sedam potkategorija definiranih Uredbom, što također određuje visinu cijene obavezne minimalne javne usluge. Predlaže se ovisno o podkategoriji kojoj korisnici pripadaju, od otprilike 75 do 180 kn mjesečno, plus PDV.

Cijena ispražnjenja zapremine spremnika komunalne usluge za količinu isporučenog komunalnog miješanog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju praznina spremnika za miješani komunalni otpad tijekom mjeseca i veličini spremnika. Cijena po litri otpada određuje pružatelj javne usluge, Zagrebački holding - Podružnica čistoće.

Ugovorne kazne odnose se na postupke kao što su zbrinjavanje problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili krupni otpad u spremnicima komunalnog otpada ili odlaganje miješanog komunalnog otpada u papirne ili kontejnere za biološki otpad i slično. Predmetne novčane kazne predlažu se u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva i od 250 do 1.000 kn za korisnike koji nisu domaćinstva, a njihov je iznos ograničen Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Korisnici usluga moći će odabrati broj pražnjenja i količinu spremnika miješanog komunalnog otpada i tako utjecati na ukupni iznos koji će platiti za uslugu.
Cilj ovih promjena je uspostaviti javni, kvalitetan, održiv i isplativ sustav sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštite od javnog interesa.

Navedene izmjene imaju za cilj potaknuti korisnike usluga odvojeno odvoziti otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u generiranom miješanom komunalnom otpadu i ispunili obvezu Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, ostataka metala, otpadne plastike i otpada stakla i to do 2020. osigurava odvajanje komunalnog otpada 50%.

Odluka, koja se odnosila na javno savjetovanje, sugerirala je primjenu nove cijene javnih usluga kompanije 01. Februara 2020